Krzysztof Januszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej


Krzysztof Marek Januszkiewicz, Członek Rady Nadzorczej Produkty Klasztorne S.A.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe:
Posiada wieloletnie doświadczenie jako prywatny przedsiębiorca. Rozpoczął swoją działalność w połowie lat 90-tych tworząc Spółkę Impol Spółka Jawna, w branży telekomunikacyjnej, informatycznej, a przez ostatnie lata również w branży nieruchomości komercyjnych. Prowadząc jednocześnie trzy pensjonaty w Zakopanem.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Impol spółka jawna Wspólnik reprezentujący Spółkę
Impol RC sp. z o.o. Prezes Zarządu

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy

Krzysztof Januszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jedynym udziałowcem spółki Winered Investments Limited, która posiada 1.545.000 akcji, stanowiących 12,23 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Produkty Klasztorne S.A.

Ostrzeżenie

Witryna zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, aby ją przeglądać musisz być pełnoletni.

Czy masz skończone 18 lat?